REGLEMENTEN

 


Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Huiseigenaren Westpunt

Entreegeld.

Art. 1: Op voordracht van het bestuur kan de algehele ledenvergadering besluiten , met ingang van een te nader te bepalen datum, van ieder nieuw lid een eenmalig bedrag te heffen, welke in dat geval telkenjare opnieuw wordt vastgesteld.
Bestuursvergaderingen.
Art. 2: Het bestuur vergadert zo dikwijls als in onderling overleg noodzakelijk wordt geacht.
Algemene ledenvergaderingen.
Art.3: De in art. 12 Lid 1. van de statuten bedoelde bijeenroeping door het bestuur , moet steeds de te behandelen onderwerpen aangeven. Betreffende niet aangegeven onderwerpen kan allen een besluit worden genomen voor zover het initiatieven betreft waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden en/of niet tot het treffen van voorzieningen van principiële aard.
Art.4: De notulen of de besluitenlijst van een algemene ledenvergadering worden na behandeling en goedkeuring, ten blijken daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.
Commissies
Art.5: Het bestuur kan commissies instellen tot het uitbrengen van rapporten en adviezen. De werkwijze dezer commissies kan door het bestuur in afzonderlijke instructies worden geregeld.
Fondsen
Art.6: Voor bijzondere doeleinde kunnen fondsen worden gesticht welke door de penningmeester der vereniging worden beheerd. De bestemming van deze fondsen dient bij afzonderlijke reglement te worden geregeld en dient de goedkeuring van de algemene ledenvergadering .
Art.7: Zo vaak als dat nodig is, doch tenminste eenmaal per jaar, verstrekt het bestuur aan alle leden een schriftelijke opgave van de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde bezittingen der vereniging onder vermelding waard deze zijn opgeslagen, bij wie deze in bruikleen kunnen worden verkregen alsmede eventuele regels welke voor het gebruik hiervan zijn opgesteld.
Archief.
Art.8: De secretaris houdt een goed verzorgd archief bij van alle stukken der vereniging zoals; akten van oprichting en statuten, reglementen, notulen, jaaroverzichten, ledenregister en alle andere documenten welke voor een goede functioneren der vereniging door het bestuur van belang wordt geacht.Voorts is de secretaris gehouden bedoelde stukken aan het bestuur op diens verzoek ter inzage te verstrekken en het hele archief, aan de voorzitter of diens gemachtigde over te dragen zodra hij niet meer in functie is.
Wijzigingen.
Art.9: Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht bij besluit van een algemene ledenvergadering bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Slotbepaling.
Art.10: In gevallen waarin de statuten of de reglementen niet voorzien beslist het bestuur. Op dezelfde wijze wordt beslist over de strekking van bepalingen van de statuten of de reglementen indien over deze strekking twijfel mocht ontstaan.

Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 1-12-1981
L. Baak.     Secretaris.
Aanvullende Huishoudelijke reglementen per 12-5 -2005
Uitleen aansprakelijkheid.
Art.11: Het beschikbaar stellen van het geleende materiaal van de Vereniging van Huiseigenaren Westpunt geschiedt op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Vereniging van Huiseigenaren Westpunt nimmer aansprakelijk is voor schade aan eigendommen toebehorende aan de bruiklener of een van diens thuiswonende huisgenoten of aan andere personen en/ of objecten ontstaan tijdens het in beheer en/of respectievelijk gebruik van het in bruikleen te hebben materiaal of gereedschappen door onverschillig welke oorzaak, waaronder mede inbegrepen gebrek van het geleende materieel en /of gereedschappen. Deze uitsluiting geldt onverkort ook voor eventuele financiële gevolgen voortvloeiende uit de eventuele opgelopen( letsel)schade.
Vrijwaring voor de Vereniging van Huiseigenaren Westpunt
Art.12: Tevens zal de bruiklener van de te lenen materialen en/of gereedschappen vrijwaren voor alle geldelijke aanspraken, welke derden op de bruiklener mogelijk proberen te verhalen en/of verkrijgen.Ten gevolge van het tijdelijke beheer over , respectievelijk het gebruik van, het in bruikleen materiaal wegens schade veroorzaakt door onverschillig welke oorzaak, waaronder uitdrukkelijk begrepen eigen gebrek van het materieel.
Formulier Gebruikersovereenkomst.
Art.12.1. Door het ondertekenen van het formulier “Gebruikersovereenkomst “ voor het lenen van alle materialen van de Vereniging van Huiseigenaren Westpunt, zoals Handgereedschappen ( scheppen, bijlen enz. ), gemotoriseerde gereedschappen ( motorzaag, hogedruk spuit, enz.) en hulpmiddelen zoals Ladders en de steiger, is de Vereniging van Huiseigenaren Westpunt en het bestuur nimmer aansprakelijk voor ( letsel)schade van wat voor aard dan ook. Het gebruik van elk geleend materiaal of gereedschap van de vereniging is op eigen verantwoording van het lid of leden van de vereniging van Huiseigenaren Westpunt, welke deze gereedschappen leent en/of lenen en gebruiken of door derden laat gebruiken. Het niet ondertekenen van dit formulier ontneemt het lid automatisch het recht op gebruik van de materialen en gereedschappen van de Vereniging van Huiseigenaren Westpunt. Het gebruik van hier voor genoemde materialen en gereedschappen van de vereniging, aan andere leden van onze vereniging die wel lid zijn, maar de “Gebruikersovereenkomst’ niet ondertekend hebben, is de oorspronkelijke lener volledig verantwoordelijk voor de (letsel)schade, zowel voor de daaruit voortvloeiende kosten en/of schadeloosstellingen van (mede) leden of derden .!! Dit Formulier wordt te allen tijde bewaard bij het secretariaat van de Vereniging van Huiseigenaren Westpunt. LET DUS OP: Zonder uitleenpasje wordt er NIET MEER aan U uitgeleend, want als u niet (meer) betaald, bent u GEEN lid meer en verliest u daardoor het recht van LENEN, want u weet: ALLEEN LEDEN MOGEN LENEN! Wie na de maand maart van het nieuwe contributiejaar niet aan het verzoek de contributie te betalen, nog niet betaald heeft is automatisch geen lid meer van de vereniging. Wie na maart van dat lopende jaar door nalatigheid nog niet betaald heeft, mag 4 maanden na de betaling geen materiaal of gereedschap lenen. en krijgen van de vereniging een bevestigend schrijven hiervan. ( Hiervoor gelden natuurlijk uitzonderingen bijv. als u in het buitenland verblijft of door omstandigheden tijdelijk niet in uw eigen huis aanwezig bent bijv. Ziekenhuis, vakantie enz.)Als u uw pasje zoekraakt dient u een nieuw pasje te laten maken, wat € 5,00 administratiekosten met zich meebrengt. Dus zuinig op U pasje.Wanneer een lid misbruik maakt van zijn pasje door bijv. materiaal of gereedschap aan derden DIE GEEN LID zijn( of meer zijn) uit te lenen, dan kan dit lid voor een jaar geschorst worden.!

Bijgevoegd na  het goedkeuren van de notulen van de algemene ledenvergadering 4 april 2006 ,op de algemene ledenvergadering  24 April 2007

Materiaallijst
Art.13: Een ieder lid van de vereniging van Huiseigenaren Westpunt ontvangt bij het lid worden een welkoms pakket met hierin de materiaal lijst samen met de openingstijden van de garage met materialen en gereedschappen.Deze lijst wordt altijd bij gehouden en zo nodig vernieuwt en aan de leden uitgereikt die te kennen geven, deze lijst  te willen ontvangen.
Openingstijden van de Garage
Art.14.: Dagelijks tot :  20.00 uur            ( Behalve in de donkere wintermaanden dit in verband met het geen licht in de garage hebben.!)
Zaterdag tot :              17.00 uur.
Zondag  :                     niet geopend
Feestdagen:                 niet geopend
( In geval van urgente calamiteiten zoal b.v. daklekkage of rioolverstoppingen, kunt U natuurlijk altijd een beroep op een van de sleutelhouders doen om materiaal te lenen. )
Tevens gaarne de etenstijden respecteren.
Deze zijn van 17.00 uur tot en met 18.30 uur !!!!!De Garage is alleen te openen via de sleutel beheerders.

Schade en Defecten
Art.15: Bij ontstane defecten aan het geleende materiaal / gereedschap zal verzocht worden aan de lener om voor de kosten c.q. de reparatie zorg te dragen.
Niet gemelde defecten komen op kosten voor de vereniging en kan van invloed zijn op de nieuw vast te stellen contributie van het jaar daarop.
Uitleen termijn
Art: 16: De uitleen termijn van de steiger en de ladders is 14 dagen, bij verlenging van de termijn dient u eerst contact op te nemen met de sleutelhouder(s). Voor de kleine hulpmiddelen en gereedschappen is de uitleentijd 1 week maar het verzoek is om na het gebruik de geleende middelen zo snel mogelijk terug te brengen. Bij het niet voldoen aan deze regel kunt u voor de rest van het jaar uitgesloten worden om materiaal te lenen. Dit zal u kenbaar gemaakt worden door middel van een schrijven van het bestuur.

Opgemaakt door de Secretaris op 20 april 2005 en goedgekeurd op 12-5-2005 door de Algemene ledenvergadering van de Vereniging van Huiseigenaren Westpunt.
20 april 2005 Uw 1e Secretaris J.W. Jelsma.
Aanvullende adresveranderingen gedaan op 12 februari 2008: J.W.Jelsma